Miễn phí giao hàng và lắp ráp ở HCM và giảm 50% giao hàng ở tỉnh